Viļakas novada domes mājas lapa

2016 - Viļakas skolām jubilejas gads

Viļakas pirmajai skolai- 150,


Viļakas Valsts ģimnāzijai- 85,


atjaunotajai Viļakas Valsts ģimnāzijai- 20Pirmajai skolai – 150

„Kalna māja”                                                         „Lejas māja”Ir fragmentāras ziņas, ka līdz 1832. gadam pastāvējusi bernardinu mūku uzturētā draudzes skola Viļakā, tāpēc nevarētu teikt, ka Eržepoles skola bija tieši pirmā. Tomēr sistemātiska iespēja iegūt laicīgo pamatizglītību kaut daļai Viļakas bērnu radās tieši ar 1866. gadu, kad Viļakas nomalē – Eržepolē - nodibināja tautskolu. Tas kļuva iespējams tāpēc, ka pēc dzimtbūšanas atcelšanas un sakarā ar pārkrievošanas politikas izvēršanu krievu valdība sāka zināmā mērā atbalstīt zemākās pakāpes skolu atvēršanu. Tautskolu izvietoja sabiedriskā ēkā, tās uzturēšanai 175 rubļus bija piešķīrusi valsts, un vēl līdzekļus katru gadu iespēju robežās devusi arī vietējā pagasta pašvaldība.

Skolā mācījās galvenokārt zēni: 1884. gadā - 32, 1886. gadā – 27 (un 5 meitenes), 1887. gadā - 43 zēni, 1889. gadā - 25 zēni utt. Par apstākļiem skolā savās atmiņās raksta toreizējais skolēns no Aizgalīnes Dominiks Logins: “Školas telpas beja nateiras un vairõk soltas nakai syltas. Škoļnīku vairõkums – moztureigūs zemnīku bārni – staigõja plõnā apgērbā un veizēs.”

1908. gadā blakus Eržepoles tautskolai atvēra arī divklasīgu t.s. ministrijas skolu, kurā uzņēma pēc tautskolas (1. – 3. kl.) beigšanas. Tautskolā ar 1914. gadu parādās arī skolotāji – latvieši. 1916. gadā “kalna mājā” atradās divklasīgā ministrijas skola, “lejas mājā” - Eržepoles pagasta skola.

Skolas pārdzīvoja 1917. gada notikumus, vācu okupāciju 1918. gada vasarā un rudenī. Kad 1918. gada novembrī Viļakā ienāca sarkanās armijas daļas, abas Eržepoles skolas apvienoja vienā.

1919. gada rudenī skola atsāka mācības, bet grūtības bija lielas – nebija mācību grāmatu, papīra, pārtikas skolotājiem. Bieži bija jāslēpjas pagrabā, jo netālu pie Stompakiem atradās fronte.

1920. gada janvārī sarkanā armija ar kaujām atkāpās un no šī laika Eržepoles skola ar nosaukumu “Viļakas pagasta sešklasīgā pamatskola” veidojās un darbojās jau Latvijas brīvvalsts apstākļos. Tās pārzinis no 1920. gada līdz pat 1944. gada pavasarim bija Alfrēds Brunov – Brants.

1923. gadā skolā mācījās 91 skolēns un strādāja 3 skolotāji, bet 1928./29. mācību gadā jau bija 212 skolēni un 8 skolotāji.

Par skolu šajā periodā savas atmiņas ir uzrakstījusi tās bijusī skolniece Tekla Barkāne-Bondare: “Pirmo dienu uz skolu mani atveda Valerians Zondaks (vēlāk bīskaps), kas toreiz mācījās 4. klasē. Mācības bija stingras, bet otrgadnieku nebija. Beidzot 6. klasi, likām eksāmenus, uz tiem atbrauca kontrolēt inspektors. Skolēni valkāja pašaustas drēbes.”

Pamatskolai 30. gadu beigās jau bija arī savs karogs – zilā krāsā: vienā pusē bija skolas nosaukums, un zem tā trīs zvaigznes, otrā - devīze “Tev, Latvija, mēs augsim.”

Marianna Mačāne – Slišāne atceras, ka 30. gados skolā darbojās 499. mazpulks, ko vadīja skolotājs Jānis Brants. Mazpulcēni regulāri rīkoja sapulces, kurās noteica darbus katram nākamajam mēnesim, bija arī sava izaudzētā izstādes, piedalīšanās salidojumos.

Lielu uzmanību skolas darbam veltīja un viesi visos lielākajos skolas svētkos bija Viļakas katoļu draudzes dekāni.

Pēckara gados ar padomju varas atgriešanos izmainījās skolotāju sastāvs. Skolā strādāja – M. Ločmele, M. Melne, F. Logins, V. Maslovska – Bratuškina, Ļ. Ivanova – Baikova, A. Bondare – Veina, A. Puzo – Šaicāne un citi.

No 1946. gada skolā jau darbojās arī pionieru organizācija, kurā sākumā bija ap 40 biedru no 400 skolēniem, bet 1948. gadā jau ap 100 pionieru.

Bez Viļakas septiņgadīgās latviešu skolas pēc kara Viļakā nodibinājās arī septiņgadīgā skola ar krievu mācību valodu, darbojās vidusskola. 1954. gadā Balvu rajona vadošās iestādes pieņēma lēmumu visas 3 skolas apvienot. Saplūda kopā divu plūsmu skolēni, trīs skolotāju kolektīvi, un Viļakā palika tikai viena skola – Viļakas vidusskola, tātad arī Eržepoles skolas mantiniece.

Viļakas Valsts ģimnāzijai – 85


Viļakas Valsts ģimnāzija savu darbu sākusi 1931. gadā, kad LR Izglītības ministrs uzdeva skolu departamentam atvērt Viļakā humanitārā tipa ģimnāziju. Skolas ēka tika uzcelta no 1929. līdz 1931. gadam nodedzinātās muižas pils vietā. Tautā skola ieguva nosaukumu “Gaismas pils.”

Mācību kurss līdz 1934. gadam bija četrgadīgs, pēc tam piecgadīgs. Ģimnāzijā mācījās 100-120 skolēni. “Gaismas pilī” strādāja 14-18 skolotāji. Bijušo skolēnu atmiņās īpaši palikuši Elza Vasariņa, Kārlis Jozuus, Berta Gaile-Jozuus, Olga Suta, Jānis Ūdris, Arvīds un Aleksandra Kārkliņi, Reinis Liepiņš, Anna Reinfelde, Ņina Sīle. Direktori no 1931.-1940. gadam: Antons Vēliņš, Leonīds Cenne, Ernests Kalniņš, Artūrs Kleperis.

Ģimnāzijā lielu uzmanību pievērsa svešvalodām, vēsturei, filozofijai, zīmēšanai. Ticības mācību mācīja katras konfesijas ģimnāzistiem atsevišķi. Visi pirmskara absolventi uzsver skolotāju stingrās prasības zināšanu līmeņa un disciplīnas ziņā, obligāto formas tērpu nēsāšanu un rosīgu sabiedrisko dzīvi. Skolai bija savs karogs ar devīzi “Domas, darbus Tēvzemei!”. Līdz 1944. gadam ģimnāzijā bija 9 izlaidumi.

Pēc padomju varas atjaunošanas 1944. gadā ģimnāzijas Latvijā tika pārveidotas par vidusskolām.

1954. gadā Viļakas vidusskolai tika pievienoti latviešu un krievu plūsmas septiņgadīgo skolu kolektīvi.

Direktores A. Laganovskas vadībā 1973. gadā sāka celt vidusskolas piebūvi, ko skola ekspluatē kopš 1980./1981. mācību gada. Tika iekārtots vidusskolas ēdināšanas bloks un 1993. gadā uzbūvēta sporta halle direktora A. Krištopāna vadībā.

Viļakas vidusskolā 80. un 90. gados strādāja izcils skolotāju kolektīvs. Daudzi skolēni Viļakas vidusskolu beidza ar zelta un sudraba medaļām. Skola bija LPSR Izglītības ministrijas bāzes skola.

1991. gadā skola nosvinēja 60 gadu jubileju un informatīvajā bukletā skolotāja L. Maksimova rakstīja: “Jaunā paaudze ir jāizglīto, tai jāver durvis uz garīgo pasauli, gaisā virmo cerība, ka atkal varētu celties apkārtnes Gaismas pils – Viļakas Valsts ģimnāzija.”

Atjaunotajai Viļakas Valsts ģimnāzijai – 20


Skolotājas un novadpētnieces Leontīnas Maksimovas vārdi piepildījās, un 1996. gadā ar LR MK lēmumu Viļakas Valsts ģimnāzijas statuss tika atjaunots.

Laika posmā no 1996. līdz 2015. gadam ģimnāziju vada Ilze Strapcāne.

Jaunajā skolas ēkā darbu turpināja Viļakas vidusskola, Valsts ģimnāzija iekārtojās vēsturiskajā skolas ēkā. 1998. gadā tika iesvētīts ģimnāzijas atjaunotais karogs (izgatavots Kanādā).

Ģimnāzijā jau vairākus gadus darbojas dažādos valsts un starpvalstu projektos. Veiksmīga skolēnu un skolotāju sadarbība starptautiskajā līmenī aizsākās ar projektu Latvija – Rīga – Norvēģija, kas uzsāka savu darbību 1996. gadā (koordinatore - angļu valodas skolotāja Benita Krištopāne). Ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi ir iesaistījušies arī vairākos projektos valstī – darbojas kā Sociālo zinību skola, piedalās Sabiedrības Integrācijas Fonda rīkotajos projektos par demokrātiskas sabiedrības pilnveides iespējām.

Pašlaik skola var lepoties ar plašu starptautisku skolu sadarbību un iespaidīgu skolu partnerības skaitu ārzemēs (koordinatore - angļu valodas skolotāja Līga Leitena). Tās atrodas turpmāk minētajās pilsētās un valstīs: Caldas da Rainha Portugālē, Treviso Itālijā, Remoulins Francijā, Stord Norvēģijā, Lollar Vācijā, Basznia Dolna Polijā, Bochum Vācijā, Londona Lielbritānijā, Wloclawek Polijā, Svolvaer Norvēģijā, Berlīne Vācijā, Aksaray Turcijā, Jyväskylä Somijā.

Skolas pieredzes krātuvē tiek uzskaitīti šādi projekti, kas gan tika realizēti, gan arī darbojas joprojām. Visi kontakti tiek uzturēti un visi partneri ir atvērti turpmākajai sadarbībai.

1. Comenius Skolu partnerības projekts “Nākotnes vīzija: Paplašinot mācīšanās stratēģijas ar individuālo atbalstu un radošo pieeju, iedvesmojoties no idejas dziesmā “In the Year 2525”’ (2012.-2014.g.)
2. Divpusējais skolēnu apmaiņas projekts “Latvija- Vācija” uzsākās 2008./2009 mācību gadā un turpinās;

3. Comenius Skolu partnerības projekts “Ūdens apkārt mums” ( 2007.-2010.g.);
4. Comenius Skolu partnerības projekts “Mācīšanās noslēpumi: Jaunas mācīšanās un mācīšanas apziņas veidošana Eiropas skolās” ( 2006.-2009.g.);
5. Projekts “Eiropas Jauniešu dienas”, kas aizsākās 2004./2005.m.g. un veiksmīgi turpinās arī šodien.
6. Latvija-Rīga- Norvēģija aizsākās 1996. gadā.

Dalībnieku skaits starptautisko projektu vizītēs

Nr.p.k.

Mācību gads

Uzņemošā valsts

Kādas valstis piedalās

Skolēnu skaits

(mobilitātes)

Skolotāju skaits

(mobilitātes)

1.

2001./02.

Norvēģija

Latvija

40

8

2.

2004./05

Somija

Portugāle, Itālija, Francija, Norvēģija, Krievija, Vācija, Latvija

10

2

3.

2005./06.

Portugāle

Somija, Itālija, Norvēģija, Krievija, Vācija, Latvija

10

2

4.

2006./07.

Latvija

Somija, Norvēģija, Vācija, Portugāle, Latvija

38 skolēni – viesi

35ģimenes

12

5.

2007./08.

Vācija (Lollar)

15 valstis

15

4

6.

2008./09.

Norvēģija

Somija, Latvija, Vācija, Portugāle

15

2

7.

2009./10.

Itālija

Latvija, Polija, Vācija, Lielbritānija,

-

3

Vācija (Bochum)

Latvija, Polija, Itālija, Lielbritānija

5

2

Somija

Latvija, Vācija, Portugāle, Norvēģija

15

2

8.

2010./11.

Latvija

Vācija ( Lollar)

13 (viesi)

2

Latvija

Vācija (Bochum), Polija, Itālija, Lielbritānija

11

13

9.

2010./11.

Polija

Latvija, Vācija, Itālija, Lielbritānija

6

4

Lielbritānija Londona

Latvija, Vācija, Itālija, Polija

6

2


Vācija Lollar

Latvija, Vācija, Itālija, Polija

15

2

Portugāle

Vācija, Latvija, Somija

10

4

10.

2011./12.

Latvija

Portugāle, Vācija, Somija

30( viesi)

9

11.

2012./13.

Vācija (Lollar)

Vācija (Berlīne), Norvēģija, Somija, Latvija, Polija, Turcija un Francija

10

3

12.

2013./14.

Norvēģija

 

Vācija (2 skolas), Somija, Latvija, Polija, Turcija un Francija

8

2

Vācija (Berlīne)

Latvija

9

2

Latvija

Francija

7

3

13.

2014./15.

Latvija

Vācija

7

2

14.

2015./16.

Vācija (Lollar)

Latvija

8

2

Somija

Latvija, Vācija

9

2

15.

2016./17.

Latvija

Vācija

6

2Kopš 2000. gada ģimnāzija veic reģionālā Metodiskā centra funkcijas, plānojot un organizējot skolotāju tālākizglītību, seminārus-praktikumus, meistarklases, konferences.

Skolēniem ir teicami panākumi zinātniski pētniecisko darbu konkursos un valsts olimpiādēs, it īpaši Daugavpils Universitātes un Draudzīga Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas rīkotajos konkursos.

Mācību gads

Skolēni

Norises vieta

Sasniegumi

Skolotājs-konsultants

2000./01.

Diāna Golovina

 

Daugavpils

Rīga

1.vieta

Sudraba diploms

 

L.Šaicāne

2002./03.

Liene Pitkeviča

Rīga

Daugavpils

Sudraba diploms

2.vieta

L.Šaicāne

2003./04.

Madara Jeromāne

Daiga Pitkeviča

Klinta Mežale

Linda Kokoreviča

Līna Barovska

Cēsis

Cēsis

Cēsis

Cēsis

Cēsis

1.vieta

2.vieta

2.vieta

2.vieta

3.vieta

S.Šaicāne

L.Šaicāne

S.Šaicāne

I.Strapcāne

B.Minina

 

2004./05.

Zane Circāne

Linda Kokoreviča

Diāna Jevstigņejeva

 

Rīga

Rīga

Cēsis

Sudraba diploms

Sudraba diploms

3.vieta

L.Šaicāne

I.Strapcāne

B.Miņina

2005./06.

Madara Šaicāne

Jeļena Laškova

Rūta Andža

Ilga Cunska

 

Rīga

Cēsis

Cēsis

Rīga

Cēsis

1.vieta

2.vieta

2.vieta

2.vieta

3.vieta

S.Šaicāne

V.Beča

L.Šaicāne

S.Šaicāne

B.Miņina

2006./07.

Rūta Andža

Alīna Bogdanova

 

Mārtiņš Šaicāns

 

Rīga

Cēsis

Valmiera

Valmiera

Sudraba diploms

1.vieta

3.vieta

1.vieta

L.Šaicāne

L.Šaicāne

 

M.Vancāne

2007./08.

Evita Dmitrijeva

Sintija Locāne

 

Cēsis

Cēsis

3.vieta

3.vieta

B.Miņina

B.Miņina

2008./09.

Signe Grahoļska

Mārtiņš Rundzāns

Sintija Locāne

Gatis Locāns

Inga Skromāne

Jēkabpils Daugavpils

Daugavpils

Cēsis Daugavpils

 

1.vieta

1.vieta

1.vieta

2.vieta

3.vieta

L.Šaicāne

L.Šaicāne

B.Miņina

B.Miņina

G.Stepanova

2009./10.

Anželika Šatere

Kārlis Mieriņš

Dace Kokoreviča

Inga Makarova

 

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

1.vieta

2.vieta

2.vieta

2.vieta

A.Leitena

V.Beča

L.Šaicāne

L.Šaicāne

2010./11.

Līga Brice

Janita Ivanova

Guna Lemešonoka

 

Daugavpils

Cēsis

Daugavpils

2.vieta

3.vieta

3.vieta

B.Miņina

L.Šaicāne

L.Šaicāne

2011./12.

Inese Jargāne

Reinis Jeromāns

Dainuvīte Roginska

 

Daugavpils

Cēsis

Cēsis

2.vieta

2.vieta

3.vieta

I.Strapcāne

L.Šaicāne

L.Šaicāne

2012./13.

Artūrs Logins

Reinis Jeromāns

Arnis Leitens

Sabīne Bindemane

Nauris Molčanovs

 

Cēsis

Daugavpils

Daugavpils Cēsis

Cēsis

 

1.vieta

1.vieta

2.vieta

2.vieta

3.vieta

 

L.Šaicāne

L.Šaicāne

L.Leitena B.Miņina

B.Miņina

 

2013./14.

Laima Brokāne

Viesturs Baltiņš

Linda Dvinska

Evija Kitova

Nauris Molčanovs

Artūrs Logins

 

Normunds Orlovs

Olita Urbāne

 

 

Cēsis

Cēsis

Cēsis

Cēsis

Daugavpils Daugavpils

Rīga

Cēsis

Cēsis

 

 

1.vieta

2.vieta

2.vieta

2.vieta

1.vieta

3.vieta

2.vieta

3.vieta

3.vieta

 

V.Beča

L.Šaicāne

B.Miņina

V.Beča

B.Miņina L.Šaicāne

 

V.Beča

V.Beča

 

 

2014./15.

Karīna Duļbinska

 

Evija Kitova

Laura Logina

Arvils Zelčs

Deivis Dvinskis

 

Daugavpils

Rīga

Daugavpils Cēsis

Cēsis

Cēsis

 

1.vieta

3.vieta

1.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

 

L.Šaicāne

 

V.Beča B.Miņina

J.Laicāns

L.Leitena

 

2015./16.

Dagnija Kokoreviča

Sandra Jugane

Rainelda Zondaka

 

Elīna Zaķe

Karīna Duļbinska

Dāvis Šaicāns

Laura Orlovska

Cēsis

Cēsis

Cēsis

Daugavpils

Cēsis

Cēsis

Cēsis

Cēsis

1.vieta

1.vieta

1.vieta

3.vieta

2.vieta

2.vieta

3.vieta

3.vieta

R.Vilkaste

V.Beča

L.Šaicāne

 

B.Miņina

L.Šaicāne

S.Šaicāne

L.Leitena

Panākumi olimpiādēs un konkursos valsts un starptautiskā līmenī:

1996./97. - Starptautiskais vēstures konkurss Viļņā, Lietuvā – 1.vieta – Sanita Draviņa – sk. L. Maksimova

1999./00.m.g. 26. valsts olimpiāde valodās – 3.vieta – Inese Strelča – sk. Ineta Lindenberga

2006./07.m.g. – Valsts olimpiāde politikā un tiesībās – 1.vieta – Vairis Dmitrijevs – sk. B. Miņina

Veicinot Valsts ģimnāziju sadarbību, gan skolēni, gan skolotāji aktīvi piedalās citu Valsts ģimnāziju rīkotajos konkursos, spēlēs un metodiskajos pasākumos.

2015./16. mācību gadā Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs gatavojās skolas jubilejai un projektu nedēļas ietvaros uzzināja skolas vēsturi, tikās ar skolas absolventiem, bijušajiem skolotājiem, vāca fotogrāfijas, atmiņas un iegūtos materiālus apkopoja planšetēs.

 

*Materiāla tapšanā izmantota Leontīnes Maksimovas grāmata “Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos” (2001).
Viļakas Valsts ģimnāzijas muzeja krājuma materiāli
Viļakas Valsts ģimnāzijas datu bāzes dokumenti

 

04.08.2016
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Agne, Agnese, Agnija
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...