Viļakas novada domes mājas lapa

Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti

Ir noslēgusies 2016. gada valsts pārbaudes darbu sesija. 30. jūnijā Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsniedza centralizēto eksāmenu sertifikātus 19427 jauniešiem, kas šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību. Viļakas novadā sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma 36 jaunieši: 18 Rekavas vidusskolas un 18 Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventi.

Kā liecina VISC sniegtā informācija, šajā mācību gadā valstī jaunieši ir nokārtojuši 51223 obligātos centralizētos eksāmenus. Mūsu novada divās skolās kopā ir nokārtoti 115 centralizētie eksāmeni: Viļakas Valsts ģimnāzijā – 56 eksāmeni un Rekavas vidusskolā - 59 eksāmeni.

Obligātie eksāmeni ir matemātika, latviešu valoda un svešvaloda, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. Eksāmenus matemātikā un latviešu valodā valstī kārtoja nedaudz vairāk nekā 14000 izglītojamo. Savukārt angļu valodu kārtot bija izvēlējušies gandrīz 13000 izglītojamo, krievu valodu - aptuveni 2500 izglītojamo, bet vācu valodu - 93 izglītojamie.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Svešvalodu eksāmenos procentuālais vērtējums tiek izteikts atbilstoši Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem izglītojamajiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.

Lai iegūtu sertifikātu par vispārējo vidējo izglītību, ir jāsasniedz vismaz 5%. Pēc VISC informācijas, valstī šogad pieaudzis nesekmīgi nokārtotu eksāmenu skaits. Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad bija 35 eksāmenu kārtotājiem latviešu valodā un 199 eksāmenu kārtotājiem matemātikā, kopumā veidojot 234 nesekmīgi nokārtotus eksāmenus (pagājušajā mācību gadā – 106). Mūsu novadā, tāpat kā visus iepriekšējos mācību gadus, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma visi eksāmenus kārtojušie jaunieši, jo nevienam vērtējums nebija zemāks par 5%.

Pēc VISC dotajiem skolu vidējiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos var secināt, ka valstī CE vidējais vērtējums ir 49,9%. Mūsu novada skolu vidējie vērtējumi ir augstāki par valsts vidējo vērtējumu:

Rekavas vidusskolā – 64,00%,

Viļakas Valsts ģimnāzijā - 61,70%.

Šogad centralizēto eksāmenu sesijā skolēnu sniegums valstī uzlabojies angļu valodas un latviešu valodas eksāmenā. Nedaudz zemāki rezultāti ir eksāmenā ķīmijā un krievu valodā (svešvalodā), bet krietni zemāki - Latvijas un pasaules vēsturē, kā arī matemātikā.

Viļakas novada skolu jaunieši šogad kārtoja eksāmenus 8 mācību priekšmetos – latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un vēsturē, uzrādot labus vidējos vērtējumus eksāmenos.

No obligātajiem eksāmeniem Viļakas novada izglītojamajiem augstākie rezultāti ir svešvalodu eksāmenos: krievu valodas (svešvalodas) eksāmenā – 66,28% un angļu valodas (svešvalodas) eksāmenā - 64,37%.

Vidēji valstī krievu valodas eksāmenā ir 67%, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, rādītājs krities par 4,8%. Savukārt angļu valodas eksāmenā šogad sniegums vidēji valstī uzlabots par 6,9%, sasniedzot 61% līmeni.

Krievu valoda

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

6

71,06%

 

 

 

 

 

2

1

2

 

1

Viļakas Valsts ģimnāzija

8

61,50%

 

 

 

1

 

2

3

2

 

 

Novadā

14

66,28%

1

4

4

4

1

Vidējais valstī

 

67,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angļu valoda

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

11

56,81%

 

 

 

1

3

3

2

2

 

 

Viļakas Valsts ģimnāzija

10

71,93%

 

 

 

 

 

1

3

5

1

 

Novadā

21

64,37%

1

3

4

5

7

1

 

Vidējais valstī

 

61,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionāli mūsu novadā matemātikas eksāmena rezultāti ir krietni augstāki par vidējiem rezultātiem valstī. Matemātikas eksāmenā pieci novada jaunieši saņēmuši vērtējumu 71 – 80% robežās, septiņi izglītojamie ieguvuši vērtējumu 81 – 90% robežās.

Kā liecina VISC apkopotā informācija, valstī šogad, tāpat kā pērn, matemātikas eksāmenā uzrādīts zemākais rezultāts visu eksāmenu vidū, vidēji izdevies sasniegt tikai 36,2% rezultātu. Salīdzinot ar 2014./2015. mācību gadu, kad vidēji uzrādīti 43,6%, rezultāts krities par 7,4%.

Matemātika

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

18

70,48%

 

 

 

 

2

4

1

5

6

 

Viļakas Valsts ģimnāzija

18

57,88%

 

 

 

1

3

6

7

 

1

 

Novadā

36

64,18%

1

5

10

8

5

7

Vidējais valstī

 

 

36,20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, vidēji valstī šogad pieaudzis rezultāts latviešu valodas centralizētajā eksāmenā - tajā bijis 51,3% rezultāts (pagājušajā mācību gadā - 48,70%). Arī novada latviešu valodas eksāmena rezultāti ir pieauguši, sasniedzot 61,18% (pagājušajā mācību gadā - 54,66%). Kā redzams, novada latviešu valodas eksāmena vidējais procentuālais novērtējums ir augstāks par valsts vidējo novērtējumu. Valodas eksāmenā 8 novada jaunieši saņēmuši vērtējumu 71 – 80% robežās, 6 izglītojamie ieguvuši vērtējumu 81 – 90% robežās.

Latviešu valoda

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

18

61,10%

 

1

1

2

1

4

 

5

4

 

Viļakas Valsts ģimnāzija

18

61,26%

 

 

 

1

3

7

2

3

2

 

Novadā

36

61,18%

1

1

3

4

11

2

8

6

 

Vidējais valstī

 

51,30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šogad vidusskolās un ģimnāzijās ir nedaudz palielinājies to izglītojamo īpatsvars, kuri izvēlējās kārtot bioloģiju, fiziku un ķīmiju. Jāpiezīmē, ka šos izvēles priekšmetus mūsu novadā ir izvēlējušies kārtot pavisam nedaudzi izglītojamie.

Šogad 50% līmeni vidēji valstī nav izdevies sasniegt arī fizikas eksāmenā, kur uzrādīts vidējais rezultāts 49,60%.

Mūsu novadā fizikas eksāmenu kārtoja tikai viens Rekavas vidusskolas izglītojamais, eksāmenā iegūstot 70,00%.

Fizika

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

1

70,83%

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Viļakas Valsts ģimnāzija

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadā

1

70,83%

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Vidējais valstī

 

49,60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ķīmijas eksāmenā valstī ir uzrādīts 61,5% rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tas samazinājies par 4,1%. Savukārt novadā ķīmijas eksāmenā rezultāts ir zems – 41,21% (pagājušajā mācību gadā - 67,83%).

Ķīmija

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

2

42,75%

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Viļakas Valsts ģimnāzija

1

39,66%

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Novadā

3

41,21%

2

1

 

 

 

 

 

Vidējais valstī

 

 

61,50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bioloģijas eksāmenā izglītojamo sniegums vidēji valstī šogad ir nedaudz uzlabots. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rādītājs kāpis par 0,8%, sasniedzot 63,8%. Līdzīgi kā ķīmijas eksāmenā, arī bioloģijas eksāmenā novadā vidējais rezultāts ir zemāks par valsts vidējo rezultātu – 49,50% (pagājušajā mācību gadā - 66,08%).

Bioloģija

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

1

39,33%

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Viļakas Valsts ģimnāzija

1

59,66%

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Novadā

2

49,50%

1

1

 

 

 

 

Vidējais valstī

 

63,80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šogad mūsu novada izglītojamie kārtoja arī vēstures eksāmenu.

Ja valstī centralizētajā eksāmenā vēsturē ir otrs zemākais rezultāts - 41,9% -, tad mūsu novada izglītojamo sasniegtais vidējais rādītājs ir augsts – 80,64%.

Vēsture

Skola

Kārtotāju skaits

Vidējais kopprocents

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Rekavas vidusskola

2

80,64%

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Viļakas Valsts ģimnāzija

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadā

2

80,64%

1

1

 

Vidējais valstī

 

41,90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju par 2015./2016.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, kā arī par 3., 6., 8., 9.klašu diagnosticējošiem darbiem, 9.klašu eksāmeniem un vidusskolas necentralizētajiem eksāmeniem var skatīt Viļakas novada mājas lapas sadaļā „Izglītība → Valsts pārbaudes darbi”.

Informāciju sagatavoja IKS pārvaldes izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne

05.07.2016
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Agne, Agnese, Agnija
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...