Viļakas novada domes mājas lapa

Zinātniski praktiskā konference „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”

Lai akcentētu vērtībizglītības nozīmi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes kontekstā un sekmētu ilgtspējīgai attīstībai būtisku vērtību sistēmas veidošanos pirmsskolā un sākumskolā, Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) Daugavpilī rīkoja zinātniski praktisko konferenci „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”, kurā piedalījās 134 pirmsskolas un sākumskolas skolotāji no Latgales, Vidzemes un Zemgales pašvaldībām, Daugavpils Universitātes mācībspēki, Valsts izglītības satura centra darbinieki.

No Viļakas novada uz konferenci "Kompetenču pieeja vērtībizglītībā pirmsskolā un sākumskolā" devās Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  izglītības darba speciāliste  Maruta Brokāne, Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja Anita Agejeva, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”  vadītāja Ilze Brokāne  un pirmsskolas skolotāja Ilze Lepnāne, Viļakas pamatskolas skolotājas Mārīte Supe –Tuča  un Ilze Šaicāne, Rekavas vidusskolas skolotāja  Aina Keiša.

Ļoti sīku izklāstu par konferencē dzirdēto sniedz Daugavpils Universitātes  Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras lektore  Mag.paed. Elga Drelinga :

„Konferenci atklāja Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis un VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Imants Vasmanis. Dr.paed. I.Salīte, Daugavpils Universitātes profesore, UNESCO katedras vadītāja runāja par „Ilgtspējīguma kompetences dzīvesdarbības un ilgtspējīgas izglītības kontekstā”. Par vērtībām jaunā kompetenču pieejā balstītā standarta projektā runāja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Imants Vasmanis. Plenārsēdes noslēgumā S.Austruma, VISC VISNN vecākā referente „Vērtībizglītības nozīme mūsdienu sabiedrībā”.

Konferences laikā tika uzsvērta vērtībizglītības nozīme mūsdienu sabiedrībā. Septiņās praktiskajās darbnīcās gan teorētiski, gan darbībā tika aktualizētas pilsoniskās, tikumiskās, ētiskās, ekoloģiskās un kultūras vērtības, to izpratne un veidošanās pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiskajā procesā. Tika runāts arī par tikumiskajām vērtībām ģimenē un audzināšanā.

Veselība un sports kā vērtība (DU Anatomijas un fizioloģijas  katedrā)

Veselība 21. gadsimtā ir kļuvusi par vienu no prioritārām vērtībām dažādu cilvēku grupās. Tajā pat laikā fiziskās aktivitātes un sports tiek atzītas ne tikai par nozīmīgu priekšnosacījumu sabiedrības veselības uzlabošanai un fiziskās labklājības veicināšanai, bet arī tiek uzskatītas par būtisku aspektu sociālās kohēzijas sekmēšanai un sporta izglītojošās vērtības paaugstināšanai. Lai izveidotu ilgtspējīgas iespējas fiziski aktīvam dzīvesveidam ikvienam iedzīvotājam, veselība, fiziskās aktivitātes un sports tiek izvirzītas par politisko prioritāti gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē kopumā. Sekciju referātos tika aplūkoti jautājumi par uztura kvalitātes lomu veselības saglabāšanā un uzlabošanā, par fiziskiem vingrinājumiem pareizas stājas veidošanai un saglabāšanai, par attieksmes pret veselību un sportu kā vērtību veidošanās aspektiem dažāda vecuma bērniem.

Darbnīcas veidošanā iesaistījās Mg.biol. I.Kuņicka, DU DMF lektore, Anatomijas un fizioloģijas  katedras vadītāja, Mg.paed. L.Silova, DU IVF lektore, Dr.biol. L. Antoņeviča, DU DMF docente, Mg.paed. S. Stalidzāne, DU DMF lektore, A. Mihailova, DU DMF pētniece un I.Upeniece, VISC VISNN vadītāja vietniece.

Pilsoniskās vērtības (Latviešu mājā)

Darbnīca „Pilsoniskās vērtības” notika Latviešu mājā. Tur dalībnieki tika rosināti domāt par latviešu identitāti un vērtībām, kuras raksturīgas tikai Latvijas iedzīvotājiem. Latviešu mājas saimniece, Dr. hist. Genovefa Barkovska sniedza ieskatu Latviešu mājas interjerā un eksponātos, deva padomus par latviskās dzīvesziņas mācīšanu pirmskolas un sākumskolas skolēniem. Daugavpils 12. vidusskolas izglītības metodiķe un DU lektore Signita Gabrāne vadīja praktisko nodarbību, kurā klātesošos aicināja padomāt par to, kā viņi izjūt Latviju, kādas pilsoniskās vērtības uzskata par svarīgākajām. Dalībnieki uzsvēra Latvijas dabas skaistumu, cilvēku darba tikumu, ģimeni, atbildību, toleranci un pilsoniskumu, kā svarīgākās pilsoniskās vērtības Latvijā un Eiropā. VISC  IIADN vecākā referente Evija Pelša stāstīja par reālajiem piemēriem, kā Latvijas skolās un pirmskolas iestadēs tiek risināts pilsoniskās izglītošanas jautājums.  Klausītāji bija ieinteresēti, uzdeva jautājumus un rosināja konferences organizētājus padomāt par diskusiju darbnīcas ietvaros.

Ekoloģiskās vērtības (Latgales Zooloģiskajā dārzā )

Cilvēks ir dabas daļa. Bērni allaž alkst pēc saskarsmes ar dabu, ar dzīvniekiem, lai tos novērotu, iepazītu, izzinātu un veidotu savu attieksmi pret pasauli. Vecāki un skolotāji ir tie, kas iedrošina, virza, atbalsta, rada iespēju bērnam izglītoties, un tikai zinošs skolotājs var mērķtiecīgi veicināt noturīgu bērnu vērtību sistēmas izveidi.

Lai bagātinātu savu pieredzi, zinātniski praktiskās konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Latgales zoodārzu un iepazīt tā darbības mērķus un iespējas – bērnu un pieaugušo izglītošanu ekoloģisko vērtību veidošanas kontekstā, dabas aizsardzības popularizēšanu un pētniecisko darbību ekoloģijā. Ekoloģisko vērtību veidošana Latgales zoodārzā pamatojas uz izziņas pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem principiem: visa dzīvā, kas bērnam blakus, izziņa, mijiedarbojoties ar vidi, kas iespēju robežās ir līdzīgai tai, kurā dzīvnieki dzīvo, un saskarsmi, ko skolotājiem saistošā veida nodemonstrēja zoodārza direktors Dr. Mihails Pupiņš, Dr.paed. L.Jonāne, DU DMF docente, Fizikas katedras vadītāja un I.Liepiņa, VISC IIADN vecākā referente.

Ētiskās vērtības (Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā „Zīlīte”)

Dr.paed.  S. Zariņa, DU IVF docente ievadīja sarunu par ētiskajām vērtībām, to veidošanos pedagoģiskajā procesā. Savukārt,  Mg.paed. A.Pakere, Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Bērnu bibliotēkas „Zīlīte” vadītāja stāstīja par iespējamajām izglītības iestādes un bibliotēkas sadarbības formām. Dr.phil. R.Rinkeviča, DU HF docente, Latviešu literatūras katedras  vadītāja iepazīstināja ar jaunāko bērnu literatūru. S. Austruma, VISC VISNN vecākā referente  runāja par  vērtībizglītību 1.-4.klasē.

Kultūras vērtības (Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā)

R. Ģiptere, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja  vadītāja un Dr.paed. E. Krastiņa, DU IVF profesore iepazīstināja ar kultūras vērtību veidošanos interaktīvās nodarbībās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Darbnīcas dalībnieki bija pārsteigti par daudzveidīgajām programmām, kuras tiek piedāvātas skolēniem un pirmsskolu audzēkņiem. Tika pārrunāta matemātikas stunda muzejā pētot naudas attīstību no sirmas senatnes līdz mūsdienām.

Tikumiskā audzināšana ģimenē (Daugavpils Saskaņas pamatskolā)

Ģimene ir tas mikroklimats, kur mēs apgūstam pašu būtiskāko pamatvērtību sistēmu, kas ļauj mums kā cilvēkam dzīvot un darboties. Lai nodrošinātu veiksmīgu tikumisko vērtību apgūšanu, ir nepieciešama triju paaudžu saskare. Visorganiskāk tas notiek ģimenē.

Viena no konferences darba grupām strādāja Daugavpils Saskaņas pamatskolā, izskatot jautājumus, kas saistīti ar tikumisko audzināšana ģimenē. Konferences darba grupas atklāšanā uzstājās skolas direktore A.Lukjanska. Direktore klausītājus iepazīstināja ar skolas mērķiem, darba prioritātēm un veicamajiem uzdevumiem, uzsvēra to, ka skolas darbs tiek plānots tā, lai skolēnos turpinātu attīstīt jau ģimenē iegūtās tikumiskās vērtības.

Par to kādas tikumiskās vērtības tiek attīstītas un pilnveidotas skolā un par to, kas traucē vērtību iedzīvināšanu, runāja skolas direktores vietniece audzināšanas jomā D.Plociņa. Apgāda Zvaigzne ABC pārstāve G.Sēja klausītājus iepazīstināja ar savu grāmatu ”Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties”, kurā tiek apskatītas vērtības, ceļojot pa Latviju. Konferences darba grupas noslēgumā Mg.paed. B.Felce, Daugavpils Universitātes lektore un PhD. Dz.Iliško, DU III direktore, asoc.prof. pastāstīja par rūpju filozofiju, par to, ka skolotāja darbs ir saistīts ar rūpēm par daudzām lietām. Klausītāji nonāca pie atziņas, ka tikums un likums ir viens un tas pats, kas dzīvo pēc tikuma, tam likums ir tikumīgs.

Integrētie projektu darbi vērtību izpratnes veidošanā

(Daugavpils Vienības pamatskolā)

Projekta darbs ir viena no mācību organizācijas formām,  kurā skolēni aktīvā sadarbībā ar skolotāju un citiem skolēniem, veicot reālas, sev nozīmīgas tēmas izpēti un apkopo rezultātu, bagātina pieredzi un refleksīvā darbībā pilnveido sadarbības, personisko un problēmrisināšanas kompetenci.  Mg.paed. E.Drelinga, DU IVF lektore aicināja dalībniekus paraudzīties uz projektu darbiem caur vērtību veidošanās prizmu.

Skolā, kā atzina  Daugavpils Vienības pamatskolas direktore E.Zdanovska un izglītības metodiķe  gan mācību procesā, gan audzināšanas darbā, gan ārpusstundu pasākumos īstenojam vērtībizglītību, iesaistoties dažādos projektos. Skolā realizētie projekti veido skolas vidi un akcentē vērtības, kas ir aktuālas valstī, piemēram, iekļaujošā izglītība, globālā jeb attīstības izglītība. Daudzi projekti ir kļuvuši par skolas ikdienu – iekļaujošā izglītība, vides akcijas, pozitīvā uzvedība, sociāli emocionālā audzināšana. Uzvedības jautājumi ir iekļauti skolas attīstības plānā, bet sociāli emocionālās audzināšanas jautājumi – skolas audzināšanas programmā. Katrs no projektiem skolā ienes aktuālas tēmas, to risinājumus. Vērtības nevar iemācīt, tās jāpieņem par savām. Ar dažādām akcijām, tikšanās reizēm, pasākumiem, kuros iesaistīts viss skolas kolektīvs, projektos aktualizētās vērtības ienāk skolas ikdienā un paliek.

Šajā mācību gadā skolā ir akcentētas vērtības, kuras svarīgas visiem – cieņa, atbildība, drošība. Šīs vērtības tika akcentētas pedagogiem sagatavošanas nodarbībās, tehniskajiem darbiniekiem, pēc tam mācību un audzināšanas stundās tika mācītas skolēniem, informēti arī vecāki.

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja I.Strode iepazīstināja ar projektu darbu organizēšanas iespējām, sadarbību ar vecākiem bērnu radošuma veicināšanā.

Klausītāju interesi izraisīja arī Mg.paed. A.Šapkovas, eTwinning aktīvistes, Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājas un Mg.biol. O. Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālista prezentācijas par iespējām iesaistīties starptautiskajos projektos un piesaistīt Eiropas finansējumu.

Konferences noslēgumā dalībnieki un organizētāji nonāca pie secinājuma, ka Daugavpils pilsētas vide ir atvērta izglītībai, kurā var tikt realizēta kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība.”

Arī mēs konferences laikā guvām daudz jaunu atziņu par vērtībizglītību izglītības iestādēs un sabiedrībā, kā arī viss dzirdētais mazliet lika aizdomāties par to, ko mums katram nozīmē vērtībizglītība, un ko mēs ar to saprotam.

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Ilze Brokāne

 

 

 

 

27.05.2014
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Tenis, Dravis
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...